WORKING HOURS
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : 8.00 น. ถึง 20.00 น.
CALL US
02-074-6439
MAIL US
admin@securityguardprogress.com

Services

การรักษาความปลอดภัย

หน้าที่หลักของพนักงานรักษาความปลอดภัย

• ดูแลตรวจตราโดยรอบบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ

• การจำกัดและควบคุมช่องทำงาน เข้า-ออก ของบุคคลภายนอกและยานพาหนะของผู้เข้ามาติดต่อในบริเวณ เขตพื้นที่รับผิดชอบ

• การสอบสวน การตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย และการใช้เครื่องปิดกั้น

• การบริการด้านการจราจรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

• การป้องกันอัคคีภัย การโจรกรรม และการก่อวินาศกรรม

• การให้บริการอื่นๆตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง แต่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับบัญชาของบริษัทฯ

• การเสนอแนะ การจัดทำรายงานเพื่อให้ได้รับทราบหรือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับความบกพร่อง และความล่อแหลมของสถานที่ซึ่งอาจเกิดเหตุร้าย หรืออันตรายได้โดยง่าย
0

จำนวนพนักงาน

0

ความสุขของผู้ใช้บริการ

0

รางวัลที่ได้รับ

0

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ