WORKING HOURS
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : 8.00 น. ถึง 20.00 น.
CALL US
02-074-6439
MAIL US
admin@securityguardprogress.com

The Best Experience Ever

   บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด รับดำเนินการด้านงานรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน สถานที่ทำงานราชการและเอกชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ธนาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านและองค์การต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาของท่าน ทางบริษัทฯ จึงเสนอรายละเอียดให้ท่านทราบเกี่ยวกับการให้บริการรับดำเนินการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคล เนื่องจากในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการเดินทางทำงาน เช่น บุคคลสำคัญ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป  หรือนักการเมือง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วยนายทหาร  หรือนายตำรวจทั้งในและนอกราชการ

หลักในการรักษาความปลอดภัย

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ใช่ ยาม ซึ่งมีหน้าที่เพียงนั่งดูเหตุการณ์ และคอยตีระฆังบอกเวลาเท่านั้น แต่พนักงานของบริษัทฯ เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคนต้องทำงานอย่างมีแบบแผน ฉะนั้นฝ่ายนโยบายและแผนของบริษัทฯ จะต้องทำการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ในกิจการของบริษัทฯ จะเข้าไปทำการรักษาความปลอดภัย เพื่อจะได้เป็นลู่ทางให้พนักงานได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นฝ่ายนโยบายและแผนของบริษัทฯ ยังคอยติดตามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ในกิจการนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง หลักในการรักษาความปลอดภัยบริษัทฯ จะพิจารณาหลักการ แต่ละหน่วยงานแตกต่างกันออกไป ตามสภาพของหน่วยงานนั้นๆ ว่าควรจะวางมาตรการอย่างไร เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้า – ออก, การควบคุมบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในบริเวณที่มีกิจการ, การควบคุมดูแลบุคคลภายในกิจการ, การดูแลทรัพย์สินของกิจการ, การควบคุมดูแลยานพาหนะที่จะผ่านเข้า – ออก

 

                        ในการดำเนินการให้การบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ยึดถือนโยบายของเจ้าของกิจการที่ใช้บริการเป็นหลักในการดำเนินการ ฝ่ายนโยบายและแผนของบริษัทฯ จะประสานงานกับฝ่ายบริหารเจ้าของกิจการที่ใช้บริการ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน และเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

Our experts

  • การบริการด้านการจราจรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • การจำกัดและควบคุมช่องทำงานเข้า – ออก ของบุคคลภายนอกและยานพาหนะ ของผู้เข้ามาติดต่อในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ดูแลตรวจตราโดยรอบบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ